Свържи се с нас:
0886 401 409

Финансова помощ

Поръчката на ортопедични обувки или стелки може да се извърши чрез:
– индивидуална поръчка
– поръчка с медицински протокол и отпускане на целева помощ от Агенция социално подпомагане

Правила за кандидатстване за целева помощ от Агенция социално подпомагане

Всеки, притежаващ проткол и задание от лекарска комисия, има право на изработка и ремонт на ортопедични обувки по индивидуална мярка с целева помощ. на следните чифтове годишно:

 • Деца до 18 годишна възраст по един чифт на 6 месеца + една поправка ИЛИ два чифта за 12 месеца + две поправки /по една на чифт/
 • Правоимащи над 18 годишна възраст един чифт + една поправка  за 12 месеца
 • Индивидуални коригиращи приспособления и стелки – медицински условия за отпускане по медицински индикации при диабетно стъпало – за деца до 18 год  един чифт на 3 месеца ИЛИ 4 чифта за една година  и за правоимащи над 18 години два чифта за 12 месеца.

Процедура по кандидатстване за целева помощ от Агенция социално подпомагане

  1. Лицето трябва да бъде прегледано от ортопед с направление от личен лекар или чрез частен преглед.
  2. След прегледа и установяване на промени в ходилото ортопедът изпраща лицето на специализирана ортопедо-травматологична лекарска консултативна комисия (ЛКК).
  3. Лицето получава от ЛКК медицински протокол и задание. Протоколът съдържа името на лекаря, лечебното заведение и проблемите, съпътстващи състоянието му. С него пациентът отива във фирма-производител на ортопедични изделия.
  4. Съобразно предписанията в медицинския протокол и заданието се взима мярка за изработване и се издава индивидуална поръчка, проформа-фактура и протокол с описание и цена. С копие от медицинския протокол от ЛКК, заданието и документите, издадени от фирмата-производител лицето подава молба-декларация по образец в „Дирекция социално подпомагане“ по местоживеене за отпускане на целева помощ.
  5. В рамките на 10 дни от подаване на молбата-декларация лицето получава от съответната Дирекция по местоживеене заповед за отпускане на средства за изработване на ортопедични обувки/стелки, която се предоставя на фирмата-производител в срок от 5 работни дни.
  6. За да стартира производството по поръчката е необходимо да се предостави заповед в оригинал с печат, копие от медицински протокол (ЛКК) и задание от лекаря, изготвил протокола. Срокът за изпълнение на поръчката е 30 работни дни.
  7. Лицето се явява за проба/получаване на готовото изделие след обаждане по телефона от производителя. Отговорността за документи и отчитане пред „Дирекция социално подпомагане“ остава на фирмата-производител, което представлява края на процеса.

Важна информация:
– От Дирекцията се заплаща пълната сума на ортопедичните обувки.
– Ако на медицинския протокол няма отбелязан срок на валидност, то с него Вие имате право на ежегодна изработка на ортопедични обувки, стелки и ремонт.
 Лекарски Консултативни Комисии /ЛКК/ в София и в регионите в България
– Ако в града Ви по местоживеене няма производител на ортопедични обувки, Вие имате право на пътни разходи, които се покриват от Дирекцията спрямо конкретни правила.

 

Нормативна база/документи

 • Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
 • Закон за хората с увреждания
 • Заповед №РД01/508 от 19.06.2018 за определени пределни размери /лимити/ на помощите за изработка, покупка, ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, и медицински изделия за хората с увреждания
 • НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
Сравнение на продукти