Свържи се с нас:
0886 401 409

  • Начало
  • Проект ППКККЗ на „Колев и Колев” АД

Проект ППКККЗ на „Колев и Колев” АД

 

Проект ППКККЗ на „Колев и Колев” АД

На 01/04/2018г. „Колев и Колев” AД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.021-0324-C01 – „Повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заетите в „Колев и Колев” AД“.

Договорът е подписан по процедура BG05M9OP001-1.021 - обучения за заети лица в рамките на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Срокът на изпълнение на проекта е 14 месеца.

Общата цел на проект "Повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заетите в „Колев и Колев” AД" е да се повиши производителността на труда и да се създадат условия за устойчива заетост и развитие на заетия в „Колев и Колев” AД персонал, посредством повишаване на компетенциите и професионалната квалификация.

Специфични цели:

- Повишавне професионалната квалификация и умения по специалност „Производство на обувни изделия” на 70 заети в „Колев и Колев” лица;

- Повишавне компетенциите за общуване на чужди езици и дигиталната компетентност на 20 заети в „Колев и Колев” лица;

- Създаване условия за устойчиво професионално развитие и индивидуална реализация на заетите в „Колев и Колев” лица;

- Утвърждаване и популяризиране принципите за учене през целия живот като средство за повишаване конкурентноспособността на човешките ресурси и предприятията в страната;

Общата стойност на проекта е 103 840,00 лв. от които 88 264.00 лв. европейско и 15 576.00 лв. национално съфинансиране

Дата на приключване: 30.06.2019г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.   www.eufunds.bg

Сравнение на продукти